ELÁLLÁSI JOG:


A Fogyasztót a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szerint elállási jog illeti meg.
A Fogyasztó jogosult a megrendelt termék átvételének napjától számított 14 napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát szükséges eljuttatnia (például postán vagy elektronikus úton küldött levél, email útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló email-hez mellékelt vagy jelen ÁSZF 10. pontjában szereplő “elállási nyilatkozat” mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárata előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát megfelelően gyakorolta.
A Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja, vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék Szolgáltató részére történő visszaküldés költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A Fogyasztót a termék visszaküldésének költségén kívül semmilyen más költség nem terheli.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített ellenszolgáltatást, ide értve a kiszállításért fizetett költségeket is, kivéve azokat a költségeket, melyek azért merülnek fel, mert a Fogyasztó esetleg a Szolgáltató által felkínált szállítási módtól eltérő, annál nagyobb költségű kiszállítást igényelt. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli a Fogyasztót.

10. Elállási nyilatkozatminta


Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!
Címzett: EURO COINS Kft., 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 72.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorolom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződés kötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó/k neve:
Fogyasztó/k címe:
Fogyasztó/k aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
websas.hu